آزمون سوئداکس تا اطلاع ثانوی در ایران برگذار نخواهد شد.

آزمون سوئداکس تا اطلاع ثانوی در ایران برگذار نخواهد شد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و با عنایت به معضلات سفر به ایران برای تیم برگذار کننده آزمون و همچنین پیروی از پروتکل های بهداشتی، آزمون سوئداکس تا اطلاع ثانوی در ایران برگذار نخواهد گردید. هرگونه تغییر در برنامه...