مجوز فعالیت برای کادر درمانی

این ۲۱ حرفه پزشکی/درمانی در سوئد محفوظ است. اگر شما قصد اشتغال در هر کدام از این شغل‌ها را دارید و تحصیلات شما از خارج از اتحادیه اروپا است شما می‌بایست مجوز فعالیت   از اداره بهداشت و دارمان سوئد – سوسیال استیرلسن – دریافت کند. پروسه اخذ مجوز برای مشاغل زیر متفاوت است اما وجه مشترک همهٔ آنها دانش زبان سوئدی در سطح پیشرفته است.

License to practise in Sweden for medical occupations

These 21 titles within healthcare are protected in Sweden.  If you want to work as a healthcare practitioner  and you are educated outside the EU and EEA, you may need to obtain a licence. The governmental organisation is charge is The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). The process for these titles are different but the common requirment for all of them is to have knowledge in the Swedish language at the advanced level of C1.

 • Audiologist
 • Biomedical scientist
 • Chiropractor
 • Dental hygienist
 • Dental practitioner
 • Dietitian
 • Doctor of Medicine
 • Medical physicist
 • Midwife
 • Naprapath
 • Nurse responsible for general care
 • Occupational therapist
 • Optician
 • Orthopaedic engineer
 • Pharmacist
 • Physiotherapist
 • Prescriptionist
 • Psychologist
 • Psychotherapist
 • Radiographer
 • Speech Therapist

 

بازگشت به دوره یکساله فشرده تخصصی در سوئد برای کادر درمانی

 

Shares
Share This