مرداد ۱۳۹۲ – دریافت مجوز رسمی‌ برگزاری آزمونهای زبان سوئدی در ایران از مؤسسه فولک یونیورسیتتت

مؤسسه سوئدی فولک یونیورسیتت مجوز انحصاری برگزاری آزمون‌های زبان سوئدی در ایران را برای شرکت سوئد ورکز اینترنشنال صادر کرد و صاحب امتیاز و مسئول برگزاری مهندس مجید احمدیان اعلام شد. مؤسسه فولک یونیورسیتتت و آزمون سوئداکس تحت تأیید سازمان دولتی سوئد یش‌ انستیتوت می‌باشد.

Folkuniverstetet: Swedworks nytt testcenter in Iran
Folkuniversitetet: Swedworks new examination center


Shares
Share This