با خوشحالی‌ پیوستن آموزشگاه زبان‌های خارجی‌ ادبا به شبکه سوئد اکس را به اطلاع میرسانیم. این آموزشگاه مجاز به برگزاری دوره‌های آموزش زبان سوئدی ویژه آمادگی سوئد اکس می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر از برنامه آموزشی مؤسسه مستقیماً با این مؤسسه تماس حاصل فرمائید.

www.odabazand.com

20170410_R

از چپ به راست: آقای مهران موسوی پوراستاد زبان سوئدی، خانم  سعیده حسینی ادیب  مدیریت آموزشگاه زبان های خارجی ادبا، آقای مجید رضا احمدیان مدیر برگزاری آزمون‌های زبان سوئدی سوئد اکس.

Shares
Share This